Taula de continguts
M2
MÒDUL 2
Perspectiva històrica
Resum sessió

En aquest mòdul, incentivem la reflexió sobre com la història dels darrers segles està marcada pel colonialisme europeu i el seu impacte a la resta del món. Aquesta perspectiva històrica ens ajuda a comprendre els sistemes polítics, econòmics i culturals d’avui, així com injustícies i desigualtats que segueixen afectant una gran part de la població mundial.

Conceptes clau

Colonialisme, globalització, desigualtats locals-globals, capitalisme, patriarcat.

Objectius
Dinàmica

PRIMERA PART

1. Activació de coneixements previs
    1a. On estem? Recuperem els coneixements treballats fins ara (5-10’)

SEGONA PART

2. Contrastos
    2a. Ulleres multifocals: ampliant la mirada (35’)
    2b. El biaix de la història a través de mapes mundi. Introducció al colonialisme (25’)
    2c. Visualització vídeos (10’)
    2d. Presència i herència colonial – Què hi ha darrera del que consumim? (40’)

TERCERA PART

3. Tancament
    3a. Diari d’aprenentatge (10’)

Material de l’educadora

Presentacions powerpoint, imatges objectes.

Requisits tècnics

Projector, altaveu.

Desenvolupament del mòdul 2
Perspectiva històrica
1a part

Activació de coneixements previs

En aquesta primera part, revisarem els coneixements dels mòduls anteriors.

A

On estem? Recuperem els coneixements treballats fins ara

5-10'
2a part

Contrastos

  1. Reflexionar al voltant de com ens situem, mirem i som mirats en aquest món.

  2. Identificar el biaix colonial que existeix a l’hora d’explicar la història i representar el món.

A

Ulleres multifocals: ampliant la mirada

35'
!

Per fer aquesta activitat haurem de separar les taules i cadires, i deixar un espai buit al centre de l’aula.

!

Abans de posar-nos en cercle es pot iniciar la dinàmica fent que es moguin per l’espai).

Exemples per les consignes:

QUADRE DE CONEIXEMENTS / REFLEXIÓ

La proposta de la dinàmica és propiciar la reflexió sobre com ens situem, mirem i som mirats en aquest món. És molt important recordar que vivim en un context sociohistòric concret, que es caracteritza sobretot per ser una societat de consum basada en el capitalisme, el binarisme, el patriarcat, el racisme… Tenim una mirada dual de la realitat en què la societat de consum diferencia ràpidament el que és productiu (que és llegit com a exitós), d’allò no productiu (que és llegit com a fracàs).

Sovint acostumem a mirar l’altre amb unes ulleres molt petites i influenciades pel context social en què vivim, i on la comparació juga un paper rellevant a l’hora de situar-nos en el món. Acostumem a pensar-nos i situar-nos en el món en relació amb els models hegemònics socials del context. Per tant, la nostra mirada cap a una mateixa i cap a l’altra també està tacada per la influència d’aquest model. Darrere d’aquests models sovint també s’hi amaguen prejudicis i imatges estereotipades de maneres de ser i estar.

Durant la dinàmica s’han dit afirmacions en relació amb la part física i fenotípica del cos, que al cap i a la fi, és la part més visible de les persones i sovint el primer contacte i filtre que tenim en la relació amb l’altre. És probable que el posicionament que s’hagi decidit tingui una relació directa amb l’entorn concret del grup, i amb els referents i models de l’imaginari col·lectiu que imperen en cada context.

B

El biaix de la història a través de mapes mundi. Introducció al colonialisme

25'
Explicació imatges

Imatge 1: Atles català – https://es.wikipedia.org/wiki/Atlas_Catal%C3%A1n 

Imatge 2 i 3: Mapa mundi segons Xina – dibuixat pels jesuïtes a principis del segle XVII (1602 pel missioner Matteo Ricci, juntament a col·laboradors d’origen xinès i Zhong Wentao) https://www.geografiainfinita.com/2017/11/asi-ve-china-el-mapamundi

Imatge 4: 1587 – Mapamundi, fet 95 anys després de l’inici de la Colonització (arribada de C. Colón a Amèrica) https://www.bbc.com/mundo/noticias-42918083 

Imatge 5: Projecció Mercator (1569) 

Imatge 6: Mapa Peters (1855-1974) 

Imatge 7: AuthaGraph – 2016 https://www.labrujulaverde.com/2016/11/authagraph-un-mapa-del-mundo-que-muestra-las-autenticas-proporciones-de-los-continentes 

Per acabar, l’educadora pot plantejar les següents preguntes: 

REFLEXIÓ

La història dels darrers segles està profundament marcada pel colonialisme europeu i el seu impacte a la resta del món. Sense el projecte colonial no es poden entendre gran part dels sistemes polítics, econòmics i culturals d’avui, i tampoc moltes de les injustícies que segueixen afectant una gran part de la població mundial. La descolonització va començar ja fa temps, però avui encara no ha acabat. Queden moltes preguntes per respondre, molts silencis per trencar, una memòria per recuperar i un dolor antic que no desapareix. Ens queda, també, escoltar les veus que avui ens poden donar els relats imprescindibles per construir un futur veritablement descolonitzat. Com assumim críticament l’herència del colonialisme? Quins són els reptes més importants per a descolonitzar la imaginació política? 

Els exemples de mapes que s’han vist són una representació de com l’intent d’explicar la realitat i, en aquest cas, la història i la geopolítica, és parcial, colonial i influenciada per la subjectivitat del context. Sovint la història que s’acostuma a explicar –o en aquest cas la representació de mapes-, respon a una lògica de poder, en que el que s’explica pretén instal·lar-se com la única i bona narrativa valida de la realitat, obviant i menystenint les històries dels col·lectius més silenciats. 

En els mapes es poden observar diferents proporcions i perspectives. També s’observa com allò que podem entendre com a “centre” és diferent en cada un dels mapes. Ens podem preguntar aleshores, “què és el centre?, si és que existeix algun centre”. És important conèixer la font del mapa i saber en quin context històric s’ha fet el mapa, qui l’ha fet, amb quina motivació…

Per aprofundir

Utilitzem mapes de diferents èpoques que representin la realitat colonial de diversos territoris i moments.

Cal recordar que aquest passat colonial no s’ha superat i a dia d’avui es manté un neocolonialisme a través d’empreses que extreuen diversos recursos naturals d’antigues colònies (o noves colònies de països en expansió – Xina, per exemple). Les desigualtats nord-sud i l’empobriment d’aquests països generen un empitjorament en les condicions de vida de les persones que habiten aquests territoris, i més particularment de les dones.

Com hem passat del colonialisme al neocolonialisme? Les antigues anomenades colònies ara han passat a dir-se països en vies de desenvolupament. És a dir, després d’haver imposat el sistema capitalista en diverses regions del món, els països desenvolupats creen la necessitat als països del sud (els del sud han de recórrer al nord per processar els materials que ells tenen). S’ha produït un canvi: abans era dominació militar i ara és dominació econòmica. Aquestes actualment continuen sent explotades pels territoris del Nord i encara se’ls expropien tant recursos naturals com mà d’obra barata.

C

Visualització vídeos

10'

Si los muertos fueran blancos y europeos, el mundo entero temblaría

Cuidar el territori malgrat el desplaçament

https://cuidarentreterres.directa.cat/capitol3.html

D

Presència i herència colonial – Què hi ha darrera del que consumim?

40'

Preguntes individuals:

Preguntes en grup:

QUADRE DE CONEIXEMENTS / REFLEXIÓ

Ser conscients de què i com consumim, i ser coneixedores de la història que hi ha darrera de les coses que consumim, ens dona molta informació de com funciona i està estructurat el món. 

Actualment vivim en un context en que impera la globalització. Tot el món, d’una manera o altra, està connectat. No obstant això, el món en que vivim també es caracteritza per haver-hi moltes desigualtats en relació a l’accés a recursos, basat en unes relacions de poder cap a les persones i cap el medi en que hi ha unes persones que oprimeixen i d’altres que són oprimides, i uns territoris que són explotats en benefici d’unes poques persones. 

Es parla de la divisió de Nord i Sud global, aquesta divisió categòrica del món té a veure amb les conseqüències que té i ha tingut la repartició colonial del món. El Nord global fa referència als països colonitzadors en el seu meu moment, i que actualment segueixen explotant territoris del Sud global. Per contra, el Sud global fa referència a aquells països que, tot i ja no està formalment colonitzats, les persones i terres d’aquests territoris són explotats per beneficiar als països del Nord global. 

Es teixeixen relacions d’explotació i extractivisme entre els països del Nord i el Sud global. Les conseqüències d’aquestes relacions es reflecteixen amb les condicions de vida de les persones que habiten els diferents territoris. Hi ha una clara desigualtat en l’accés a recursos (aigua, menjar, habitatge, educació, salut, transport…) que també es manifesten en les condicions laborals i de vida. 

Cal ser conscients de la història que hi ha darrera del que consumim, perquè moltes vegades les coses que consumim poden estar tacades de sang. Però com que el que impera és la societat de consum no tenim aquesta informació, però això és important informar-nos i ser coherents amb el nostre mode de consum.

3a part

Tancament

A

Diari d’aprenentatge

10'

En aquesta tercera part realitzarem el tancament i l’avaluació del mòdul 2. Podem fer una reflexió a partir de les següents preguntes i recollir-ho al diari d’aprenentatge:

Pregunta pel diari d’aprenentatge:

  • Quines coses he aprés en relació al colonialisme que abans no sabia?