Taula de continguts

Professorat

Formació inicial

1-2h
Resum sessió

Proposem una sessió introductòria al professorat dels centres participants de la campanya COMunitats: relacions sostenibles es a l’escola i al món. A través d’eines educatives que es poden treballar amb l’alumnat, com el debat en moviment i el Teatre de les Oprimides reflexionem sobre els elements clau per crear relacions sostenibles en els centres educatius des d’una perspectiva d’interculturalitat crítica.

Conceptes clau

Interculturalitat crítica, interdependència, relacions de poder.

Objectius
Requisits tècnics

Equip de música.

Dinàmica
  1. Presentació campanya i estructura (10-15’)
  2. Ulleres multifocals – Com establim vincles? (30’)
  3. Poder – Com són les relacions que teixim? (35-40’)
  4. Tancament – Com estem? (10-15’)
1a part

Presentació campanya

10-15'
!

Tota la informació està a la presentació de la guia o al marc conceptual.

2a part

Ulleres multifocals

30'
!

Per fer aquesta activitat haurem de separar les taules i cadires, i deixar un espai buit al centre de l’aula.

Exemples per les consignes:

!

La proposta de la dinàmica és propiciar la reflexió sobre com ens situem, mirem i som mirats en aquest món. 

És molt important recordar que vivim en un context sociohistòric concret, que es caracteritza sobretot per ser una societat de consum basada en el capitalisme, el binarisme, el patriarcat, el racisme… Tenim una mirada dual de la realitat en què la societat de consum distingeix ràpidament el que és productiu (que és llegit com a exitós), d’allò no productiu (que és llegit com a fracàs).

Sovint acostumem a mirar l’altre amb unes ulleres molt petites i influenciades pel context social en què vivim, i on la comparació juga un paper rellevant a l’hora de situar-nos en el món. Acostumem a pensar-nos i situar-nos en el món en relació als models hegemònics socials del context. Per tant, la nostra mirada cap a una mateixa i cap a l’altra també està tacada per la influència d’aquest model. Darrere d’aquests models sovint també s’hi amaguen prejudicis i imatges estereotipades de maneres de ser i estar.

Durant la dinàmica s’han dit afirmacions en relació a la part física i fenotípica del cos, que al cap i a la fi, és la part més visible de les persones i sovint el primer contacte i filtre que tenim en la relació amb l’altra. És probable que el posicionament que s’hagi decidit tindrà una relació directe amb l’entorn concret del grup, i amb els referents i models de l’imaginari col·lectiu que imperen en el context concret.

3a part

Com son les relacions que teixim?

30-40'

Preguntes de debat:

!

Aquesta dinàmica serveix per introduir i reflexionar sobre el poder. Es tracta de veure com com opera i com ens afecta l’ús del poder en els nostres entorns propers (escola, família, amistats…) i a escala local i global.

El poder és quelcom que és present tota l’estona. Tanmateix l’ús i manifestació d’aquest varia en funció del context. La paraula “poder” s’utilitza sovint en diferents àmbits de la societat i moltes vegades té diferents significats. Prové del verb llatí potere, l’origen del qual es troba en l’expressió pote est (“pot ser” o “és possible”), d’on ve el verb poder que nosaltres utilitzem. És a dir, es podria dir que poder vol dir “ser capaç d’alguna cosa”. Així, “poder” és la capacitat d’alguna cosa o d’algú de fer possible quelcom.

Cal discernir entre el poder colonial i colonitzat, que té a veure amb una expressió del poder jeràrquica i asimètrica, i en un foment de discriminacions en que les parts que exerceixen el poder en surten beneficiades a costa de la situació d’opressió de l’altra part. Es tracta d’un poder autoritari i abusiu.

D’altra banda, pot haver un poder ben enfocat i utilitzat. Pot haver jerarquia, però que el poder estigui ben portat, i l’objectiu sigui beneficiar els altres i, per tant, s’estiguin tenint en compte tots els impactes de l’ús del poder i s’assumeixin responsabilitat dels actes.

Tanmateix, la manifestació del poder no sempre s’expressa de la mateixa manera. Hi ha persones o rols que per diferents raons tenen més influència de poder, en aquest cas és molt important poder identificar com opera i on opera el poder, i que les diferents parts prenguin responsabilitat a l’hora d’exercir poder. En funció del context el poder agafarà una forma o una altra. Que la manifestació del poder sigui jeràrquica no és quelcom dolent de per se, com tampoc és bo de per se que la presentació del poder sigui horitzontal. Dependrà del context.

La capacitat d’agència és també una manifestació del poder. Totes tenim agència per decidir i canviar les coses que no ens semblen bé. Un exemple són les lluites i moviments socials, en que diferents persones s’organitzen i creen col·lectius per transformar aquelles coses que no funcionen. Així doncs, el poder també es pot entendre com una eina possibilitadora però que cal fer-ne un bon ús. Quina és la motivació que es té a l’hora d’utilitzar el poder que té una persona? És per beneficiar a les altres persones o és per treure’n profit propi?

A escala global la manifestació del poder generalment opera basant-se en relacions de dominació i explotació (de persones i territoris), on s’abusa de la influència de poder que es té. Aquest abús de poder té unes influències a escala global i local que perpetua desigualtats estructurals, en què es blinden uns privilegis d’uns territoris i persones, i es rebutja i discrimina allò que pot presentar una amenaça pel manteniment d’aquests privilegis i aquest statu quo.

4a part

Tancament – Com estem?

10-15'