Taula de continguts
La guia

Per a qui i per a què?

Aquesta guia pedagògica es publica per poder replicar la primera fase de la campanya COMunitats. És un material de suport als educadors i educadores formals (mestres i professorat) i no formals (monitores de lleure, educadores socials i altres) d’infants i jovent de deu a disset anys, per tal d’incloure continguts i pràctiques pròpies de l’educació per a la justícia global en la seva programació.

L’Educació per a la justícia global és un paradigma educatiu que proporciona eines per qüestionar i transformar de manera crítica el model social, polític i econòmic existent (treballar sobre les causes que generen desigualtats i conflictes), un model que genera violències estructurals que deriven en greus injustícies socials. Es parteix de la idea de ciutadania global per assenyalar la pertinença a un sol món, i de presa de consciència de la justícia social i l’equitat, l’acció transformadora i la generació d’alternatives.

Metodologia

Per assolir aquests objectius es proposen formacions participatives, de recerca, artístiques, de comunicació transformadora i socioemocionals sobre la cura a les persones.

1a FASE Formació, investigació i sensibilització a la comunitat educativa

Comprensió de les causes estructurals de les vulneracions de drets a les persones des d’una visió de justícia global.

Les participants reflexionen, identifiquen, proposen i desenvolupen accions de mobilització i transformadores en el centre educatiu, centrant-se en el foment de la cura de les persones i la sostenibilitat social. Ho fan a través de la Investigació Acció Participativa i valoritzant els sabers i les cures.

2a FASE Mobilització social i incidència social i política

Estratègies que promouen la sostenibilitat en les relacions com l’ètica de la cura i l’Economia Social i Solidària.

Les participants reflexionen sobre la justícia econòmica i social des d’una interculturalitat crítica fora del centre i ens impliquem en les accions de mobilització i transformació de l’entorn local, amb perspectiva global, donat que parlem de problemàtiques globals que es vinculen i entrellacen al nostre entorn local, a través de l’aprenentatge-servei i la incidència, a través de mecanismes de participació.

A través de l’acció volem:

 • Facilitar elements per comprendre causes històriques i estructurals de vulneracions del dret a la no discriminació i el dret al desenvolupament sostenible en l’entorn immediat, local i global.

 • Promoure la formació, investigació, reflexió i l’acció transformadora a través d’estratègies per fomentar la cura de les persones i el medi, així com la sostenibilitat econòmica i social, incorporant la interculturalitat crítica al centre educatiu gràcies al treball de competències personals i interpersonals.

 • Fomentar la participació comunitària per la sostenibilitat econòmica i social des dels centres educatius al barri, involucrant-hi famílies, professorat i alumnat i l’apropament a reivindicacions i lluites d’entitats locals rellevants, alineades amb els principis que regeixen l’economia solidària, els feminismes i el feminisme decolonial.

 • Sensibilitzar la ciutadania local sobre la justícia econòmica i social des d’una interculturalitat crítica a través de l’ApS en espais públics i la difusió en mitjans de comunicació locals i xarxes socials.

 • Compartir les experiències amb infants, jovent, famílies, professorat, i universitats i tècnics de cooperació i d’educació d’àmbit local, nacional i/o internacional per generar aprenentatges i procurar la coordinació i la sostenibilitat de les accions i incidir en les polítiques educatives i socials, amb èmfasi en els plans de formació en el professorat.

En aquesta guia, que només conté la primera fase de la campanya, treballem les propostes de transformació al centre educatiu, posant el focus en el dret a la no discriminació de les persones. Les formacions (mòduls formatius) són de 2 a 6 hores, que es poden adaptar al grup participant. Es duen a terme a l’aula habitual i en espais més amplis o polivalents (gimnàs, teatre, pati o similar).

Estructura de la guia

A continuació es troben:

 • El desenvolupament dels espais de reflexió amb el professorat i l’espai de reflexió mixt.

 • El bloc de primària amb el desenvolupament dels 6 mòduls.

 • El bloc de secundària amb el desenvolupament dels 6 mòduls.

 • El marc conceptual amb recomanacions pedagògiques.

Aquesta guia pedagògica és el recull de les formacions generades durant la primera fase de la campanya COMunitats: relacions sostenibles a l’escola i al món.

Continguts

Els continguts d’aquesta guia pedagògica han estat elaborats per la Fundació Akwaba. S’ha comptat amb el suport de la formulació per les següents formacions:

 • Mòdul 3. Per part de Fronteres Invisibles i la Plataforma Antirracista de Tarragona.

 • Mòdul 4. Per part de La Tregua – Arte y transformación social.

 • Mòdul 6. Per part de La Tregua – Arte y transformación social i COMSOC – Comunicació Transformadora.

Karolyna Núñez Grez i José Romero Losacco, membres de La Tregua – Arte y transformación social han elaborat el marc conceptual d’aquesta primera fase COMunitats: relacions sostenibles a l’escola i al món. La formació a les educadores d’Akwaba que han implementat la primera fase a diversos centres educatius es va impartir per part de La Tregua i l’equip tècnic d’Akwaba.

Les formacions a l’alumnat van adreçades especialment a infants de deu anys fins a joves de disset. Tot i que els continguts són els mateixos, el grau d’aprofundiment i la metodologia varia depenent de l’edat i per això s’agrupen els mòduls en dos blocs: un per a infants del tercer cicle de primària i l’altre per a jovent de secundària. Els continguts dels mòduls segueixen una lògica d’aprenentatge progressiu i, per tant, se suggereix dur a terme l’ordre proposat.

Les formacions al professorat (i a la resta de la comunitat educativa, si s’escau) van adreçades, principalment, al professorat que comparteix aprenentatges amb el grup-classe que realitza la campanya. Ara bé, és adient convidar tot el claustre i l’equip directiu per treballar les temàtiques i estratègies de manera compartida per tot el centre educatiu.

PROFESSORAT

Formacions emocionals i participatives sobre interculturalitat crítica amb enfocament de gènere basat en drets humans

Formació inicial del professorat → transformació i incidència per crear mecanismes i fer propostes que afavoreixin la sostenibilitat de les pràctiques educatives des de la interculturalitat crítica.

ALUMNAT

Mòdul 1 (M1): De-unitats a COM-unitats

Espai de reflexió I (ERI): Relacions sostenibles amb una mateixa

Mòdul 2 (M2): Perspectiva històrica

Mòdul 3 (M3): Anàlisi actual

Mòdul 4 (M4): Relacions sostenibles amb les comunitats

Mòdul 5 (M5): Veus i sabers sostenibles de referents propers i mundials

Mòdul 6 (M6): Fem COMunitat al centre educatiu

Opció 1: Comunicació transformadora

Opció 2: Expressió artística

COMUNITAT EDUCATIVA

Espais mixtos de reflexió → transformació i incidència per crear i fer propostes de millora per la cura de les persones al centre des d’una perspectiva d’interculturalitat crítica.

Competències curriculars treballades

La proposta educativa que plantegem s’emmarca en el Vector 6 del Currículum de primària i Secundària que promou una ciutadania democràtica, crítica i compromesa i amb consciència global i incideix bàsicament en la Competència ciutadana (CC).

La competència ciutadana permet actuar com a ciutadans i ciutadanes responsables i participar plenament a la vida social i cívica. Es basa en la comprensió dels conceptes i les estructures socials, econòmiques, jurídiques i polítiques, així com en el coneixement dels esdeveniments mundials i el compromís actiu amb la sostenibilitat i l’assoliment d’una ciutadania mundial. Inclou l’alfabetització cívica, l’adopció conscient dels valors propis d’una cultura democràtica basada en el respecte als drets humans i a les lleis que emmarquen la interacció social, incloent-hi la igualtat de gènere, la igualtat de tracte i la no-discriminació, la reflexió crítica sobre els grans problemes ètics del nostre temps i el desenvolupament d’un estil de vida sostenible d’acord amb els objectius de desenvolupament sostenible plantejats en l’Agenda 2030.

A continuació enumerem les competències específiques treballades en la campanya COMunitats a partir dels mòduls formatius amb l’alumnat:

PRIMÀRIA

Proposem establir les formacions en el cicle superior de primària en les següents àrees:

Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural
https://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/primaria/curriculum-175-2022/Coneixement-del-Medi-Natural-Social-i-Cultural.pdf

Competència específica 6
Analitzar críticament les causes i conseqüències de la intervenció humana en l’entorn integrant els vessants social, econòmic, cultural, tecnològic i ambiental definits en els objectius de desenvolupament sostenible, per tal de promoure la capacitat d’afrontar els problemes, aportar solucions i actuar de manera individual i col·laborativa en la seva resolució, posant en pràctica hàbits de vida i de consum responsable i sostenible.

Competència específica 7
Observar, detectar, comprendre i interpretar canvis i continuïtats del medi natural, social i cultural, analitzant relacions de causalitat, simultaneïtat i successió, per explicar i valorar les relacions entre diferents elements i esdeveniments que permeten entendre el present i imaginar futurs possibles.

Competència específica 9
Participar en la vida social de manera eficaç i constructiva respectant i aprofundint en el desenvolupament dels drets humans i dels infants i de les minories, per tal d’aconseguir una ciutadania activa, responsable i implicada.

Educació en Valors Cívics i Ètics
https://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/primaria/curriculum-175-2022/Educacio-en-Valors-Civics-i-Etics.pdf 

Competència específica 2
Actuar i interactuar atenent a normes i valors cívics i ètics, reflexionant sobre la seva importància per a la vida individual i col·lectiva, per aplicar-los de manera efectiva i argumentada en diferents contextos i amb la finalitat de promoure una convivència pacífica, respectuosa, democràtica i justa.

Competència específica 3
Interpretar les relacions sistèmiques entre l’individu, la societat i la natura, així com la importància de l’acció local i les seves conseqüències en l’entorn proper, per desenvolupar un paper actiu i conseqüent amb el respecte, la cura i la protecció de les persones i del planeta.

Competència específica 4
Desenvolupar l’autoestima i l’estima de l’entorn, a partir de la identificació, expressió i gestió de les emocions i sentiments propis i reconeixent i valorant els dels altres, amb la finalitat d’assolir una actitud empàtica i respectuosa envers un mateix, els altres i la natura.

Secundària

Proposem establir les formacions a l’educació secundària en les següents matèries:

Ciències Socials: Geografia i Història
https://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/eso/curriculum-175-2022/Ciencies-Socials.-Geografia-i-Historia.pdf

Competència específica 2
Indagar i argumentar a partir de problemes socials rellevants, locals i globals, per desenvolupar un pensament crític i respectuós amb les diferències, que contribueixi a la construcció de la identitat individual i col·lectiva i a la consecució d’un present i un futur més just i inclusiu.

Competència específica 3
Interpretar els canvis i les continuïtats dels processos històrics, mitjançant la realització de projectes d’investigació i l’ús de fonts primàries i secundàries, per interpretar els problemes del món actual i fer propostes a favor de la pau, el benestar i el desenvolupament sostenible.

Competència específica 6
Interpretar els processos que han conformat les societats actuals en la seva diversitat i riquesa a partir de l’anàlisi de perspectives i mirades diverses per formar-se un criteri propi fonamentat i comprometre’s en la defensa dels drets humans, la llibertat i la igualtat davant les situacions d’injustícia i discriminació.

Educació en Valors Cívics i Ètics
https://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/eso/curriculum-175-2022/Educacio-en-Valors-Civics-i-Etics.pdf

Competència específica 2
Integrar de forma crítica normes i valors cívics i ètics i actuar i interactuar, a partir del reconeixement de la seva importància en la regulació de la vida individual i comunitària, per aplicar-los de forma efectiva i justificada en diferents contextos i per promoure una convivència pacífica, respectuosa, democràtica i compromesa amb el bé comú i una societat inclusiva.

Competència específica 3
Integrar i avaluar les relacions sistèmiques entre l’individu, la societat i la natura i l’ecodependència de les activitats humanes, mitjançant la identificació i l’anàlisi de problemes ecosocials de rellevància, per desenvolupar hàbits i actituds èticament compromeses amb l’assoliment d’un estil de vida sostenible.

Competència específica 4
Desenvolupar i mostrar una adequada estima de si mateix i de l’entorn, reconeixent i valorant les emocions i els sentiments propis i aliens, per a l’assoliment d’una actitud empàtica, respectuosa i acurada envers un mateix, els altres i la natura.